Werkgroepen


Jeugd


De werkgroep Jeugd kijkt speciaal naar de Jeugdwet die ook onder het sociale domein valt. Volgens deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning als een gezin of jongere dat nodig hebben. In eerste instantie zijn ouders natuurlijk zelf verantwoordelijk dat hun kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Samen met de eigen omgeving, zoals bijvoorbeeld familie, sportclub, school die daar ook een rol in spelen.

De MAA bekijkt of de plannen van de gemeente bijdragen aan een goede ondersteuning van de ouders en jongeren wanneer die extra hulp en advies nodig hebben.
Daarbij richten we ons o.a. op de volgende aandachtspunten:

Heeft u suggesties voor ons om een onderwerp toe te voegen aan deze lijst? Laat het ons weten!

Nelleke Poppelier
Hetty Landman

Werk Inkomen en Participatie


Participatiewet
In januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Hieronder leest u over het doel van de Participatiewet.

Het doel van de Participatiewet is meer banen voor meer mensen creëren, ook voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Zo helpen de overheid en het bedrijfsleven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden

Voor de Participatiewet geldt: werk gaat voor inkomen. De gemeente biedt mensen ondersteuning om aan het werk te gaan. Lukt dit niet? Dan komt iemand in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De Participatiewet heeft de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en voor een groot deel de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) vervangen.

Samenwerking in arbeidsmarktregio.
De gemeenten en UWV geven hun dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vorm in 35 arbeidsmarktregio’s. Ook in onze regio is er een regionaal Werkbedrijf opgericht. Hierin werken gemeenten, UWV, andere publieke partijen en werkgevers- en werknemersorganisaties samen.

Banenafspraak is onderdeel van de Participatiewet
De 35 regionale Werkbedrijven zorgen ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan.

Subsidies en voorzieningen
Om mensen een steun in de rug te geven bij het vinden van een baan, beschikken gemeenten over een breed scala aan instrumenten, subsidies en voorzieningen. Een voorbeeld hiervan is:

Beschut werk
Soms heeft iemand een zodanige lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking, dat een zeer intensieve begeleiding en een grote aanpassing van de werkplek nodig zijn. De gemeente kan hem of haar in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden laten werken. Vaak gebeurt dit bij een sociaal werkbedrijf.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning


De werkgroep WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is onderdeel van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard.
Inwoners van Albrandswaard die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de WMO moeten erop kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. Dit betekent dat de ondersteuning aansluit bij hun behoefte en mogelijkheden om zo lang als mogelijk zelfstandig te wonen maar ook deel te nemen aan de maatschappij.

Het beleid van de gemeente Albrandswaard m.b.t. Maatschappelijke Ondersteuning wordt door de Werkgroep WMO beoordeeld en voorzien van adviezen aan het College van B&W, gevraagd of ongevraagd.
Om een goed advies te kunnen geven is het van belang dat inwoners die gebruik maken van de WMO voorzieningen ons op de hoogte houden van wat er goed gaat en wat niet.

Er zijn twee soorten voorzieningen:

  1. Algemene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld:
  2. Maatwerkvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld: