Doelstelling


De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA) is op 2 september 2015 door de gemeenteraad ingesteld. De toen bestaande Cliëntenraad en WMO-adviesraad zijn opgegaan in de MAA.

De voorzitter en leden van de MAA worden – na voordracht – benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard. De raad is samengesteld uit burgers die wonen in de gemeente Albrandswaard en gebruik maken van regelingen in het Sociaal Domein of affiniteit hebben met de doelgroepen. Onder het Sociaal domein wordt verstaan alles wat valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Werk, Inkomen & Participatiewet.

De MAA geeft gevraagd en ongevraagd advies over nieuw beleid in het Sociaal domein, de uitvoering, de controle en de evaluatie van dit beleid in de gemeente Albrandswaard. Bij deze adviezen wordt uitgegaan van de belangen van de burger.

Ieder inwoner van Albrandswaard moet zich onderdeel kunnen voelen van de samenleving, een menswaardig en zelfstandig leven kunnen leiden in een eigen woonomgeving en naar behoefte kunnen participeren.

De MAA is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van zaken die op een individuele cliënt of andere belanghebbende betrekking hebben.

De MAA is opgesplitst in 3 werkgroepen, te weten werkgroep WMO, werkgroep Jeugd en werkgroep Werk, Inkomen & Participatie. Iedere werkgroep functioneert min of meer zelfstandig en in de gezamenlijke vergaderingen rapporteert iedere werkgroep zijn plannen en werkzaamheden.