Nieuws


De Schakel

16-12-2023

Achter de schermen bij de Maatschappelijke Adviesraad
Lees het artikel via deze PDF -->

De Schakel

02-03-2023

Weet u wat de Maatschappelijk Adviesraad Albrandswaard (MAA) doet en wie wij zijn? De MAA adviseert het college van B&W over de beleidsplannen in het sociaal domein van de gemeente Albrandswaard. Wat valt er onder het sociaal domein? De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Werk Inkomen en Participatiewet (WIeP) en de Jeugdwet. De adviesraad bestaat uit 3 werkgroepen en vormen samen de MAA. Ook in 2023 zullen op landelijk en gemeentelijk niveau veranderingen plaats vinden in het sociaal domein. Bij de veranderingen op gemeentelijk niveau adviseren en kijken we kritisch mee wat voor gevolgen deze veranderingen voor de inwoners van Albrandswaard hebben. Hierbij is ons doel dat: iedere inwoner van Albrandswaard zich onderdeel voelt van de samenleving, een menswaardig en zelfstandig leven kan leiden in een eigen woonomgeving en naar behoefte kan meedoen in de maatschappij. Om een goed onafhankelijk advies te kunnen geven op het gemeentelijk beleid in het sociaal domein hebben we de hulp van de inwoners van Albrandswaard nodig die gebruik maken van deze voorzieningen of mee bekend zijn. Laat ons weten waar u tegen aanloopt, want soms kan een kleine verandering in het beleid grote gevolgen voor u hebben. Wij kunnen helaas de problemen niet oplossen, maar de signalen wel bespreekbaar maken bij het college van B&W. Tot slot is de MAA op zoek naar inwoners van Albrandswaard die lid willen worden van de Adviesraad. Als u gebruik maakt van/ervaring of affiniteit heeft met een van de bovengenoemde domeinen en u wilt lid worden van de MAA, neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met de voorzitter van de adviesraad Piet van Verseveld, tel 06-38551348 Ook als u ervaringen vanuit het sociaal domein wilt delen, kunt u bellen of mailen. e-mail: voorzitter@maatschappelijkeadviesraadalbrandswaard.nl Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze nieuwe website: www.maatschappelijkeadviesraadalbrandswaard.nl


De Schakel

21-12-2022

De Maatschappelijke Adviesraad (MAA) is een groep maatschappelijk betrokken inwoners die zich inzet om de positie van de meest kwetsbaren in onze gemeente te verbeteren en/of veilig te stellen. Een onderdeel van het terrein waar de MAA zich op begeeft is de WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente en je kunt er terecht voor o.a.: • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer • ondersteuning voor mantelzorgers • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf • beschermd wonen Voor de aanvraag van hulp kan men in contact treden met Vraagwijzer, het WMO-loket of het Wijkteam. (voor informatie kunt u terecht bij het gemeentehuis) De MAA-werkgroep WMO heeft regelmatig overleg met de wethouder (sociaal domein) en de stichting Welzijn Albrandswaard om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Welzijn en Zorg. De MAA adviseert het college, gevraagd en ongevraagd, over de beleidsplannen in het sociaal domein van de gemeente Albrandswaard. Daarnaast zouden wij graag worden geïnformeerd over de ervaringen die inwoners hebben, die gebruik maken van de WMO voorzieningen. Dit kan voor de MAA van toegevoegde waarde zijn bij het uitbrengen van een advies aan het college van B&W. De MAA-werkgroep WMO was in het afgelopen jaar o.a. actief betrokken bij de uitvoering van het actieplan Albrandswaard tegen Eenzaamheid. De gemeente en Welzijn Albrandswaard hebben een projectleider aangesteld die de problematiek rond eenzaamheid inzichtelijk gaat maken en werkt aan een stappenplan om de eenzaamheid onder de inwoners, jong en oud, te verminderen. Tot slot: De MAA is naast de WMO ook actief op het terrein van de Jeugd en Werk/Inkomen/Participatie. Er is altijd behoefte aan nieuwe leden. Inwoners met een maatschappelijke en sociale betrokkenheid kunnen zich aanmelden als kandidaat-lid om de Maatschappelijke Adviesraad te versterken. Voor uw reactie en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad, Piet van Verseveld. Hij is telefonisch te bereiken onder nr. 06-38551348 of per e-mail: voorzitter@maatschappelijkeadviesraadalbrandswaard.nl.


De Schakel

09-11-2022

ALBRANDSWAARD - Zoals iedere gemeente heeft ook Albrandswaard een Maatschappelijke Adviesraad (MAA). Deze adviesraad bestaat uit betrokken burgers die ervaring hebben met een van de diverse onderdelen van het sociale domein.

Het college van B&W betrekt de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard bij voorgenomen beleid, verordeningen en regelingen die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugdzorg, passend onderwijs en werk en inkomen, de participatiewet.
De taak van de MAA is om de regeling door de ogen van de gebruikers te bekijken.
Indien nodig volgt een advies.

Energietoeslag

De MAA bestaat uit vrijwilligers en komt om de zes weken bij elkaar. Wethouder Mieke van Ginkel is met grote regelmatig bij de vergaderingen aanwezig. Actueel is momenteel de energietoeslag van € 1300,-. Deze éénmalige energietoeslag kan tot 1 december 2022 worden aangevraagd. Kijk op www.albrandswaard.nl en klik op energietoeslag voor informatie.


De Schakel

24-09-2022

In Albrandswaard is al jaren een Maatschappelijke Adviesraad (MAA) actief. Deze raad bekijkt op verzoek van het college van B&W hun plannen voor nieuw beleid of regelgeving in het sociale domein en geeft daarover advies. Elke gemeente moet inwoners die het zelf niet (meer) redden ondersteuning bieden. Denk aan de WMO (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp), maar ook de Jeugdwet (bijvoorbeeld jeugdhulp en opvoedingsondersteuning), de Participatiewet (schuldhulpverlening) en de Wet Passend Onderwijs. De taak van de MAA is een nieuwe regeling door de ogen van gebruikers te bekijken. Beantwoordt de regeling aan de bedoeling? Belangrijk werk, want het gaat om terreinen waarvoor men bij de gemeente kan aankloppen voor hulp en ondersteuning als het tegenzit in het leven. En dat kan ons allemaal overkomen.
Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht een MAA te hebben als klankbord. De MAA bestaat uit vrijwilligers die maatschappelijk betrokken zijn en\of zelf ervaring hebben met het krijgen van hulp en ondersteuning vanuit de gemeente.

Deze keer aandacht voor ouders met een laag inkomen. Opgroeiende kinderen kosten veel geld en iedere ouder gunt zijn kind een onbezorgde jeugd, maar ook in onze gemeente leven kinderen in armoede. Veel ouders hebben door gestegen prijzen steeds minder te besteden. Gelukkig is er in deze gemeente de regeling Meedoen, die een tegemoetkoming geeft voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een club of een fiets. Ook is er een speciale schoolkostenregeling als je kinderen in het voortgezet onderwijs hebt.
Kijk op de website van de gemeente www.albrandswaard.nl of je in aanmerking komt!

Contact

Graag horen wij uw signalen, ervaringen of uw vragen. U kunt contact opnemen met de voorzitter, Piet van Verseveld.
Via tel.nr. 06-38551348 of e-mail piet47@vanverseveld.eu.
Ook kunt u bij hem terecht als u misschien lid wilt worden van onze raad.


De Schakel

13-12-2021

Wat weet u van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA)?

De Adviesraad is een groep maatschappelijk betrokken inwoners die zich inzet om de positie van de meest kwetsbaren in onze gemeente te verbeteren en/of veilig te stellen.
De MAA bestaat uit een drietal werkgroepen die actief zijn op het gebied van Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugd (Jeugdwet) en Werk-Inkomen & Participatie (Participatiewet).

Lees meer door op de link hieronder te klikken...